Maasta pulppuava puro

Stream springing from underground

Puro pulppuaa maasta.

Kartalla (Map)

Yleistietoja

Lakomäeltä ennen kunnanrajaa käännytään Lakomäen metsätielle. Toinen tie oikealle ja pieni hiekkakuoppa oikealla, siihen ajoneuvo. Suunnataan etuoikealle männyntaimikon ja hakkuuaukon väliin jäävään kuusikkoon. Puro lirisee melko syvän ja jyrkkärinteisen ”kurun” pohjalla. Pinnanmuodoista ja korkeussuhteista läheiseen Heinäjärveen nähden on hankala päätellä muuta kuin että ”järvi vuotaa kynnyksen ali.” Ilmiö ei liene maassamme kovin yleinen.

Kasvitietoja

Metsälaki on kohteessa toteutunut, purouoman suojaksi on jätetty järeitäkin kuusia. Uoman alkupää on luontaisessa tilassa. Myötävirtaan vasen puoli on paikoin tiheää kuusikkoa, oikean puolen sekametsikössä kuusta, harmaaleppää, rauduskoivua, haapaa ja raitaa. Paikan arvoa lisäävät kelot sekä laho- ja liekopuut. Kohteessa on pienellä alueella yli 20 kasvilajia. Vaikka uoman sortumien maalaji on hiekkaa ja soraa, osoittaa kasvillisuus runsasravinteisuutta.

Kuusikon lajeja ovat mm. metsämaitikka, vanamo, oravanmarja ja lillukka. Sanikkaisista löytyy peräti 4 lajia: hiirenporras, metsäalvejuuri sekä korpi- ja metsäimarre. Harvakseltaan on myös kieloa ja nuokkutalvikkia. Uoman partaalla viihtyvät metsäliekosammal ja lehväsammalet. Muualla on tavanomainen karhun-, seinä-, kerros- ja sulkasammalmatto lähes rikkumaton.

"Kaekilla on rukkiita ja rahhoa, muttei oo tämmöstä mahhoa, sano Pusun mamma." (Kannonkoskella sanottua)