ILMOITUS YVA-KUULUTUKSESTA / VUORIJÄRVIEN TUULIVOIMAHANKE


Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä
Vuorijärvien tuulivoimahanke ja sähkönsiirto, Kannonkoski

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 20.9.2023 antanut Abo Wind Oy:n Vuorijärvien tuulivoimahankkeesta ja sen sähkönsiirrosta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 23 §:n mukaisen perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Kuulutus maa-aineslupapäätös

KUULUTUS
Maa-aineslupapäätös / Jorma Kauppinen 
(Hiekkala 216-403-3-353 ja Raiski 216-403-3-320, Kannonkoski)
Kuulutuksen julkaisupäivä
18.9.2023
Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen
julkaisemisajankohdasta eli 25.9.2023.
Päätös
Ympäristölautakunta 12.9.2023 § 64
Antopäivä
18.9.2023
Hakija 
Kauppinen Jorma
Asia 
Maa-aineslain mukainen lupahakemus maa-aineksen ottoa varten sekä lupaa aloittaa 
toiminta ennen luvan lainvoimaisuutta.

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VOIMAANTULO


Ilmoitamme Kannonkosken kirkonkylän asemakaavan muutoksen kortteleiden 121 ja 139 alueella voimaantulosta MRL 200 §:n 1 mom. ja MRA 93 §:n mukaisesti.

Kannonkosken kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 31.7.2023 §:ssä 7 kortteleiden 121 ja 139 asemakaavan muutoksen MRL 52 §:n mukaisesti ja kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

12.9.2023

Kannonkosken kunnanhallitus

 

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA 2040


Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 ehdotus asetetaan nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 12 §:n mukaisesti.

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 käsittelee seudullisesti merkittävää tuulivoimatuotantoa ja liikenteen muutostarpeita. Lisäksi tarkastellaan hyvinvoinnin aluerakenteen elementtejä. Maakuntakaava 2040 muuttaa ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa näiden teemojen osalta, muilta osin 28.1.2020 lainvoiman saanut Keski-Suomen maakuntakaava jää voimaan sellaisenaan.

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TUKEMINEN VUONNA 2023

Kunnanhallitus on vahvistanut oppisopimustuen myöntämisperusteet vuodelle 2023 seuraavasti:

1. Oppisopimuskoulutuksen tukea maksetaan kannonkoskelaiselle yritykselle/yhteisölle, joka ottaa oppisopimussuhteeseen kannonkoskelaisen henkilön.

2. Tuen suuruus on 100 euroa/kuukausi/oppisopimus.

3. Tukea maksetaan enintään 12 kuukauden ajalta samalle työnantajalle kutakin oppisopimusta kohti.

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuonna 2023 pääsääntöisesti joka kuukauden toisena ja tarvittaessa myös neljäntenä maanantaina klo 18.00 alkaen kunnantalon kokoushuoneessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Heinäkuussa ei pääsääntöisesti pidetä kokouksia.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kokousta seuraavana maanantaina talon aukioloajan.