KUULUTUS RAKENNUSKIELTOPÄÄTÖKSEN VOIMAANTULOSTA MRL 200 § JA MRA 93 §:N MUKAISESTI


Kannonkosken kunnanhallitus on 28.8.2023 tekemällään päätöksellä (111 §) asettanut rakennuskieltoon MRL 38 § tarkoittamalla tavalla (kiellot yleiskaavaa laadittaessa) Vuorijärvien tuulivoimapuiston yleiskaavoitettavan alueen päätöksen liitekartan mukaisesti.

Rakennuskielto asetetaan kaavoitusprosessin keskeneräisyyden vuoksi. Kunnanhallitus voi muuttaa tai kumota rakennuskieltopäätöksen, mikäli yleiskaavahanke keskeytyy tai hankealue pienenee oleellisesti. Mikäli yleiskaava hyväksytään kunnanvaltuustossa, rakennuskielto on voimassa, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. MRL 38 § mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa viidellä vuodella edelleen.

Rakennuskieltoaluetta koskeva kartta on saatavissa Kannonkosken kunnasta.

Kannonkosken kunnanhallitus

 

Liitetiedostot