KUULUTUS MAA-AINESLAIN MUKAISESTA LUPAHAKEMUKSESTA

 

Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta/ Kauppinen Jorma, Hiekkala 216-403-3-353 ja Raiski 216-403-3-320,  Kannonkoski

Kuulutuksen julkaisupäivä 
23.5.2023

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä 
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 30.5.2023.

Hakija 
Kauppinen Jorma

Asia 
Kauppinen Jorma hakee maa-aineslain mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Kannonkosken kunnassa sijaitseville kiinteistöille Hiekkala 216-403-3-353 ja Raiski 216-403-3-320. Suunnitelma-alueen pinta-ala on 2,20 ha, josta varsinaista ottoaluetta on 1,20 ha. Haettu ottomäärä on 50 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta. 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito 
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 23.5.–29.6.2023 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kannonkosken kunnan verkkosivuilla.

Muistutukset ja mielipiteet 
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

Ohjeet muistutuksen tekemiseen 
Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero 263/611/2023 
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
- muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jonka oikeutta tai etua muistutus koskee 
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet 
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 29.6.2023
- sähköpostitse viitasaaren.kaupunki [at] viitasaari.fi 
- postitse: Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille ja mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti. 

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle 
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antaa 
ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806 
sähköposti: nina.pimia [at] viitasaari.fi