EUROPARLAMENTTIVAALIT 2024

Vaalipäivä
Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024 klo 9 – 20. Vaalipäivän äänestyspaikka on Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski.

Äänioikeutettuja europarlamenttivaaleissa ovat 9.6.2006 ja sitä aikaisemmin syntyneet Suomen kansalaiset sekä Suomen äänioikeusrekisteriin ilmoittautuneet muiden EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset sen mukaan kuin vaalilaissa säädetään.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 29.5. – 4.6.2024 Kannonkosken kunnantalolla, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna:

arkisin 29. – 31.5.2024 sekä 3. - 4.6.2024 klo 9.00 – 17.00
lauantaina ja sunnuntaina 1. – 2.6.2024 klo 10.00 – 13.00

Ennakkoäänestys laitoksessa järjestetään Mäntykodin hoivaosastolla. Tästä julkaistaan ko. paikassa erillinen kuulutus.

Kotiäänestys
Kotonaan voi äänestää äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tar-koitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua 28.5.2024 klo 16.00 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti Kannonkosken kunnan keskusvaalilautakunnalle, os. Järvitie 1, 43300 Kannonkoski tai puhelimitse 014 459 6111. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita saa kunnantalolta.

Henkilöllisyyden todistaminen
Ennakkoäänestykseen ja vaalipäivän äänestykseen osallistuvan on esitettävä riittävä todistus henkilöllisyydestään. Jos äänioikeutetulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asia-kirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Lisätietoa vaaleista osoitteessa www.vaalit.fi

Kannonkoskella 23.4.2024

Kannonkosken kunnan keskusvaalilautakunta